Deklaracja i raport dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część publikowanych dokumentów w formie załączników to zeskanowane dokumenty w formie plików graficznych, co uniemożliwia ich odczytanie przez standardowe czytniki tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Krokosińska - Surowiec.
 • E-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl
 • Telefon: 32 210 30 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie
 • Adres: ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna
 • E-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl
 • Telefon: 32 4490888

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zapewnione są wydzielone miejsca parkingowe.
 • We wszystkich obiektach zarządzanych przez Muzeum znajdują się defibrylatory.
 • Dostępne są na miejscu wózki inwalidzkie.
 • Dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekty wyposażone są w urządzenia zwiększające mobilności osobistą osób ze szczególnymi potrzebami - windy, platformy schodowe, przenośne szyny (wymiary wind i platform umieszczone są na stronach internetowych).
 • Zapewniamy pomoc przeszkolonych pracowników Muzeum (m.in. w zakresie koordynacji transportu windą, platformami i szynami – osoby niepełnosprawne, seniorzy ).
 • Dodatkowo w wirtualnym zwiedzaniu: http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html zamieściliśmy trójwymiarowe siatki kondygnacji Zamku, plan pomieszczeń oraz ich opis, umożliwiające zapoznanie się z obiektem przed zwiedzaniem.
 • Zwiedzający niepełnosprawni, dzięki wprowadzonym usprawnieniom architektonicznym, są w stanie zwiedzić niemal każdą część ekspozycji Muzeum.
 • Ogólnodostępne parkingi znajdują się w odległości ok. 400 m od Zamku.
 • Na stronie Muzeum znajduje się mapa dojazdu do obiektu.
 • Główne wejście do Zamku, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową jak i w pełni sprawnych, znajduje się w Bramie Głównej od strony Rynku (strona południowa). Wejście do Stajni Książęcych, znajdujących się 400 metrów od Zamku, umiejscowione jest od strony ul. Basztowej 6 – 8.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Załączniki
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2021 rok [PDF 62,4kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Strupowski Robert 2023-07-28 13:24:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Strupowski Robert 2023-07-28 13:23:31
Edycja dokumentu : dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2021 rok
Strupowski Robert 2023-07-28 13:00:59
Edycja dokumentu : Uzupełnienie dokumentu
Adam Adamski 2022-12-22 02:40:39
Edycja dokumentu : Uzupełnienie treści dokumentu
Adam Adamski 2022-12-22 02:15:28
Edycja dokumentu : Wprowadzenie i uzupełnienie treści dokumentu
Adam Adamski 2022-12-22 02:10:54
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie dokumentu
Adam Adamski 2022-12-22 01:08:17

Otwarte dane Pokaż dane